Wstęp

Sklep internetowy heaven24.pl prowadzony jest przez: HEAVEN-SHOP Julia Czapla z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 6 lok. A 00-350 Warszawa, NIP 1251666375, REGON:369172270.

Słownik

Sex Shop Heaven Salon Firmowy – detaliczny, stacjonarny sklep prowadzony przez HEAVEN-SHOP Julia Czapla

Sklep Internetowy HEAVEN – prowadzony przez Firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.heaven24.pl

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego HEAVEN, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego HEAVEN, w którym widoczne są dla Klienta produkty prezentowane do zakupu, ustalenie i modyfikację informacji dotyczących zamówienia, w tym ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, formy płatności i sposób dostawy. Koszyk umożliwia również wpisanie kodu rabatowego.

Strona produktowa – strona Sklepu internetowego HEAVEN, na której zamieszczone są informacje związane z produktami.

Podmiot realizujący płatności – podmiot współpracujący ze Spółką w ramach pośrednictwa realizacji płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego.

Centrum Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 500 170 120 lub adresem e-mail kontakt@heaven24.pl

§1 Postanowienie ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego heaven24.pl, składania zamówień na prezentowane produkty, zasady wysyłki i odbioru zamówionych przez Klienta produktów, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, a także zasad dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego heaven24.pl, przeglądania jego treści, prezentowanych produktów oraz zamawiania produktów niezbędne są:

komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową

aktywne konto poczty e-mail.

Klient ma prawo i obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego heaven24.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Firma nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego heaven24.pl spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.

Do przeglądania treści i asortymentu Sklepu Internetowego heaven24.pl nie jest wymagana rejestracja przez Klienta, a korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.

Składanie zamówień na prezentowane w Sklepie Internetowym heaven24.pl produkty nie wymaga rejestracji.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego prowadzonego przez Przelewy24.pl

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego heaven24.pl

1. Przebywając, oraz dokonując zamówień na stronie Sklepu Internetowego heaven24.pl Klient oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią.

2. Zauważone nieprawidłowości działania Sklepu Internetowego heaven24.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta.

3. Reklamacje dotyczące produktów Klient może zgłaszać zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.

§3 Informacje produktowe

Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego heaven24.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.

Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta i są zależne sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta, wartości zamówienia i są podawane w koszyku podczas wyboru sposobu dostawy przez Klienta.

Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Firma zastrzega sobie prawo zmian cen produktów w dowolnym momencie, w tym prowadzenia oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych, przy czym zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedażowej.

Promocje w Sklepie Internetowym heaven24.pl nie mogą być łączone, o ile w regulaminie danej promocji nie określono inaczej.

§4 Realizacja zamówienia

Zamówienia mogą być składane przez Klienta na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego heaven24.pl przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

Firma realizuje zamówienia z dostawą na terenie Polski wyłącznie.

Celem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym heaven24.pl należy:

Wybrać produkt przyciskiem „wybierz” celem pokazania informacji szczegółowych o produkcie, następnie użyć przycisku „dodaj do koszyka”,

Wybrać sposób dostarczenia produktu lub jego odbioru własnego,

Klient ma możliwość wpisania Kodu rabatowego jeśli został mu on udostępniony, np. z reklamy sklepu, newslettera, bądź innych źródeł w których Firma prowadzi działania promocyjne,

Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, dane do faktury, jeśli jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, numer telefonu do kontaktu z kurierem, adres e-mail,

Klient ma możliwość wpisania własnych uwag dotyczących realizacji zamówienia w polu „Uwagi”. Wpisane w tym polu informacje zostaną dostarczone do Centrum Obsługi Klienta wraz z zamówieniem,

Kliknąć przycisk „Zakończ” w oknie podsumowującym zamówienie.

Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty stosownie do swojego wyboru: gotówką przy odbiorze, przelewem bankowym lub przy pomocy systemu płatności elektronicznych realizowanych przez Przelewy24 przed dostawą.

W przypadku wyboru płatności z góry – opłacić wartość zamówienia w jeden z przewidzianych sposobów płatności. Zamówiony produkt może zostać dostarczony Klientowi stosownie do jego wyboru:

Kurierem na adres wymieniony przez Klienta w zamówieniu,

Do wskazanego przez Klienta w zamówieniu sklepu stacjonarnego Sex Shop Heaven Salon Firmowy, przy czym odbioru zamówionego produktu Klient dokonuje samodzielnie w sklepie,

Firma nie prowadzi sprzedaży hurtowej i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilościowego danego produktu objętego jednym zamówieniem.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem w HEAVEN-SHOP Julia Czapla oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w przypadku wybranych produktów lub ilości zamawianych produktów.

Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie podjął przesyłki dostarczonej przesyłka kurierską.

W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożności realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma powiadomi Klienta o fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Firma może zaoferować Klientowi co następuje:

Całkowite anulowanie zamówienia, przy czym przy tym wyborze przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku zrealizowania zamówienia,

Zrealizowanie części zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa, przy czym przy tym wyborze przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia,

Podział zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie, przy czym przy tym wyborze przez Klienta wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tego wynikających ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego zamówienia Klienta.

W przypadku nieskorzystania przez Klienta z żadnego z oferowanych sposobów realizacji zamówienia w pkt 10 niniejszego paragrafu, Firma dostarczy Klientowi te produkty, które mogą zostać zrealizowane w terminie, a pozostała część zamówienia zostanie anulowana. Klient zostanie poinformowany na adres e-mail określony w zamówieniu Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w którym została ona zrealizowana zgodnie z zasadami opisanymi w §10 regulaminu.

W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy w sytuacji opisanej w pkt 10 niniejszego paragrafu lub gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Spółka może anulować zamówienie w całości. 

W przypadku anulowania zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotów należności zostały określone w §11 regulaminu.

W przypadku, gdy Klient poda niepełne lub błędne dane, a w szczególności błędny adres dostawy, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

§5 Formy płatności 

Za zamówienie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:

Podczas odbioru zamówionego produktu w sklepie stacjonarnym Sex Shop Heaven Salon Firmowy – gotówką, kartą płatniczą w jednym z akceptowanych przez Firmę w danym momencie systemów płatniczych,

Przed odbiorem zamówionego produktu – płatność z góry – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z akceptowanych przez Firmę w danym momencie systemów płatniczych.

Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Firmę potwierdzenie właściwego wykonania płatności ze strony podmiotu realizującego płatności.

Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie z góry korzystając z opcji przelewu bankowego lub karty kredytowej.

Klient nie ma możliwości zapłaty z góry za część zamówienia, a za pozostałą część zamówienia przy odbiorze.

Klient ma możliwość skorzystania z ważnego kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego heaven24.pl lub innego współpracującego z Firmą podmiotu. Kody rabatowe posiadają okres ważności podczas którego można z nich skorzystać. Po upływie daty ważności kod przestaje być aktywny i nie ma możliwości skorzystania z niego.

Kod rabatowy nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym, ani żadnymi innymi promocjami, chyba że regulamin konkretnej promocji przewiduje inaczej.

§6 Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych

Firma dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków o ile nie ustalono inaczej z Klientem zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia i jest uzależnione od dostępności produktu. Dostępność produktów podawana jest przy opisie szczegółów produktu w czasie rzeczywistym pozwalając na ich rezerwację w koszyku.

Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski pocztą polską, firmą kurierską, punktu InPost lub bezpośrednio do sklepu Sex Shop Heaven Salon Firmowy.

Koszty dostawy wynoszą odpowiednio:

odbiór własny przez Klienta w sklepie Sex Shop Heaven Salon Firmowy – nieodpłatnie,

przesyłka kurierska (GLS) – 16zł brutto

paczkomat - 11 zł brutto

Firma nie realizuje dostaw kurierem z dostawą na sobotę oraz za pobraniem, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w szczególności podania przez Klienta nieprawidłowego bądź niepełnego adresu dostawy.

§7 Reklamacje

Klient kupujący produkt ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Klientowi towaru, pod warunkiem, że w terminie 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z umową Klient zawiadomi Firmę o tym fakcie.

Firma ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Firmę jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu wystawionym przez Firmę oraz szczegółowym opisem reklamacji. Wzór dokumentu reklamacyjnego można pobrać tutaj: Pobierz Formularz Odstąpienia od Umowy

Jeżeli produkt był dostarczony Klientowi za pośrednictwem kuriera, reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji należy odesłać na adres Salonu Firmowego Sex Shop Heaven.

Jeżeli produkt był dostarczony do osobistego odbioru w sklepie Sex Shop Heaven Salon Firmowy, reklamacje należy składać w tym samym sklepie, gdzie odebrano zamówiony produkt.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów lub/i przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane przez Firmę pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

W przypadku pozytywnej dla Klienta decyzji o uznaniu reklamacji Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub gdy nie będzie to możliwe zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

§8 Gwarancja 

Produkty oferowane w Sklepie Internetowym heaven24.pl są fabrycznie nowe.

Część oferowanych przez Firmę produktów posiada standardową gwarancję producenta, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej.

Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów § 7 regulaminu.

§9 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia do momentu kiedy produkty nie zostały przygotowane do wysyłki, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

Firma może odmówić przyjęcia zwrotu produktu, którego stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, wyjątkiem jest sytuacja, w której zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu.

Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Klient jest zobowiązany do zwrotu Firmie produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Firma zwróci Klientowi zapłaconą przez Klienta należność w ciągu 14 dni kalendarzowych. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.doc.

Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

§10 Zwrot należności

Zwrot należności Klientowi może być dokonany w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:

Anulowania zamówienia,

Zwrotu produktu wynikającego z odstąpienia od umowy,

Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Firma dokona zwrotu należności Klientowi:

Na rachunek bankowy Klienta powiązany z karta kredytową lub kartą płatniczą jeśli należność za zamówienie było opłacone z góry przelewem lub kartą kredytową lub przy odbiorze u kuriera,

Jeśli należność za zamówienie było opłacone przy odbiorze zamówionego Produktu zwrot należności nastąpi w sklepie Sex Shop Heaven Salon Firmowy gdzie produkt został odebrany.

§11 Promocje i wyprzedaże

Na stronach Sklepu Internetowego heaven24.pl mogą zostać podane informacje o promocjach produktowych obniżających cenę produktu określoną każdorazowo na stronie produktu.

Na stronach Sklepu Internetowego heaven24.pl mogą zostać podane informacje o wyprzedażach produktów, gdzie ilość produktów jest ściśle zależna od dostępnej ilości w Magazynie.

Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia, wówczas obniżenie ceny nie będzie widoczne na stronie produktu, lecz przy finalizowaniu zamówienia w koszyku.

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami w Sklepie Internetowym heaven.pl

W przypadku, gdy Klient zamówił zestaw promocyjny, rezygnacja z jego zamówienia, o której mowa w § 10 może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego.

§12 Newsletter

Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zaznaczając stosowne pole opcji na stronie internetowej.

W przypadku wyrażenia zgody Klient będzie otrzymywać na podany adres e-mail newsletter Sklepu Internetowego heaven24.pl informacje wysyłane przez Firmę informacje handlowe w imieniu swoim i na zlecenie osób trzecich.

Klient ma prawo do rezygnacji z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie samodzielnie klikając opcję „wypisz z newslettera” w stopce otrzymanego newslettera lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta (e-mail)

§13 Postanowienie końcowe

Informacje produktowe prezentowane na stronach Sklepu Internetowego heaven24.pl nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje produktowe odpowiadały aktualnemu stanowi faktycznemu funkcjonalności wszystkich produktów, jednakże zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w opisach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.

Wszystkie używane na stronie Sklepu Internetowego heaven24.pl nazwy produktów zostały zamieszczone w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne bądź możliwe ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych, mogące wystąpić w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie tele-informatycznym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Klienta, a które uniemożliwiają Klientowi poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego heaven24.pl.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego heaven24.pl przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub przyjętymi zwyczajami w tym zakresie.

Firma zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym heaven24.pl, a w szczególności konieczności konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku jeśli nie naruszy to praw Klienta.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w świetle przepisów Kodeksu cywilnego oraz Firma będą w pierwszej kolejności załatwiane na drodze polubownej, a gdy to nie będzie możliwe będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

Firma zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z powodów prawnych, organizacyjnych bądź przyczyn technicznych. Zmiana regulaminu następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego heaven24.pl. Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie zmian w regulaminie są realizowane zgodnie z zapisami dotychczasowych postanowień regulaminu.